Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus –
Program SK 02 / Prispôsobenie za zmene klímy, prevencia povodní a sucha, financované z EHP grantov. 

Príspevok bol poskytnutý z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR v Programe SK02 – „Prispôsobenie sa zmene klímy-prevencia povodní a sucha“.
http://www.eeagrants.sk

Miesto relizácie projektu

Územie mesta Medzilaborce sa nachádza v severnej časti Laboreckej vrchoviny na sútoku riek Laborec a Vydranka v malebnej prírode Laboreckej vrchoviny pod hrebeňom Nízkych Beskýd. Leží vo výške 326 m n. m. a jeho rozloha je 32,92 km. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1543, keď patrilo šľachtickému rodu Drugethovcov.

Projektový zámer sa bude realizovať v regióne a o okolí CHKO Východné Karpaty ako aj v maloplošne chránených územiach, ktoré sa nachádzajú v okrese Medzilaborce.

Zámerom žiadateľa je zvýšiť efektívnosť environmentálnej výchovy prostredníctvom vytvorenia informačných tabúľ o živej a neživej prírode okolia Medzilaboriec, o problematike klimatických zmien.

Potreba a význam projektového zámeru nám vyplynul z významu úlohy miestnych a regionálnych samospráv aby investovali do zodpovednosti voči klimatickým zmenám, zvyšovali povedomie verejnosti, mobili­zovali verejnú politickú podporu, investície a finančné zdroje a motivovali výrobcov a spotrebiteľov, aby zmenili svoje správanie, a vytvorili hospodárstvo, ktoré bude šetrnejšie k podnebiu.

Hlavné témy projektu sa budú týkať vytvorenia a realizovania opatrení prispôsobenia sa zmene klímy, zvýšenia povedomia verejnosti a vzdelávanie v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy vo vyučovacom procese a mimoškolskej činnosti detí základných škôl.

Projekt je pilotný jeho zámerom je implementácia širšieho spektra adaptačných opatrení.

Témy, ktoré budú v priebehu realizácie projektu riešené:

• Vytvorenie učebnej pomôcky – multimediálneho DVD nosiča pre žiakov školy, rodičov a záujemcov, ktorý bude obsahovať informácie o regióne a o CHKO Východné Karpaty ako aj o maloplošne chránených územiach, ktoré sa nachádzajú v okrese Medzilaborce a tým výrazne spestriť vyučovanie

• Zhotovenie ENVIRON-UČEBNE, ktorá bude iba z prírodných materiálov – drevo, kameň a umiestnená v areáli školy. Bude slúžiť na besedy, prednášky a vyučovacie hodiny týkajúce sa ochrany životného prostredia, vplyvu ľudského faktora na životné prostredie a zároveň využitia krajiny vôbec.

• Vytvorenie FAUNA kútika na chodbe školy. Tento kútik bude tvorený nielen figurínami rôznych zvierat, ktoré budú mať aj ceduľky s menami a spôsobom života týchto zvierat, ale jeho súčasťou by boli aj malé živé zvieratká ( škrečky, andulky, akvárium, korytnačka a pod.) , o ktoré by mali sa možnosť starať aj žiaci.

• Vytvorenie FLÓRA kútika v interiéri školy. Tento kútik bude vytvorený z bežných, ale aj exotických rastlín, ktoré si žiaci svojpomocne vysadia a budú sa o ne starať. Každá rastlina bude mať ceduľku s názvom a príslušnou krátkou charakteristikou.

• Vytvorenie ENVIRON-CHODNÍKA v areáli školy, pozdĺž ktorého by boli vysádzané stromčeky, umiestnené by pri ňom boli lavičky z dreva a nové odpadové koše, ktoré by tiež boli zhotovené z prírodných materiálov. Samotný chodník by bol vytváraný z drevených kruhov, zapustených do piesku.

• Vytvorenie ODDYCHOVO-NÁUČNEHO kútika vo vonkajšom areáli školy, kde sa žiaci môžu oboznámiť so životom rastlín, stromov a živočíchov v rôznych klimatických zónach. Tento priestor by obsahoval kvetinový záhon, kde by boli vysádzané skalničky do exteriérových kvetináčov a záhonov. Každá rastlina by mala príslušnú ceduľku s názvom a krátkou charakteristikou. Taktiež by tento kútik obsahoval aj vzorky kmeňov stromov, vhodných pre učebné účely. V spolupráci so odborom Životného prostredia, budú v tomto priestore situované búdky pre vtáčiky, kde žiaci budú pozorovať vtáctvo a náležite sa o nich starať prikrmovaním.

Vymedzenie partnerov 

OZ Carpe Diem, Komárov 95

Technický a odborný príspevok partnera:

Partner sa bude technicky / odborne podieľať na realizácii aktivity: Vytvorenie ENVIRON-CHODNÍKA a ODDYCHOVO-NÁUČNÉHO kútika v areáli školy: pozdĺž chodníka budú vysadené stromčeky, kvetiny, skalničky s popisom lavičky z dreva, búdky pre vtákov a nové odpadové koše zhotovené z prírodných materiálov Samotný chodník bude vytvorený z drevených kruhov , vsadených do piesku.

Odborná garancia bude zabezpečená tímom odborníkov / environmentalistov.

Podiel Carpe diem ako projektového partnera k výstupom a výsledkom projektu:

Projektový partner prispeje projektovou a realizačnou dokumentáciou k aktivitám. Zabezpečí odborníkov na výsadbu stromčekov, praktickú realizáciu ENVIRON-CHODNÍKA v areáli školy.

Posilnenie bilaterálnych vzťahov Carpe diem ako projektového partnera:

Partnerstvo bude zabezpečené z jednej krajiny – Slovenska, vhodného partnera z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu v rámci pokračovania pilotného projektu žiadateľ aktívne hľadá prostredníctvom stránky www.eeagrants.eu na vyhľadávanie partnerov

V projekte partnerstvo napomôže k prepojeniu organizácií z rôznych sektorov – verejnej správy a MVO

Posilnenie a výmena skúseností v oblasti environmentalistiky.

Širší dopad partnerstva:

Realizáciou projektových aktivít sa pomôže tvorcom environmentálnych politík zaoberať sa danou problematikou
Širším zapojením organizácií z MVO sektora sa budú šíriť informácie o realizácii projektu.

Prehľad aktualít

Škola ponúka okrem základného vzdelania oveľa viac, podporuje výučbu cudzích jazykov, šport, ochranu životného prostredia a mnoho iných aktivít a súťaží.

V tomto školskom roku škola oslávi 50. výročie vzniku, čo bude príležitosťou zaspomínať si na úspechy i celú históriu spojenú s polstoročnou prácou učiteľov i žiakov.

Motto školy: „Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať“ J.A.Komenský

Naša škola musí veľmi rýchlo reagovať na mnohé aktuálne zmeny, ktoré vývoj spoločnosti so sebou prináša a rovnako je potrebné často riešiť úpravu niektorých zle nastavených a neefektívne fungujúcich prvkov v systéme. Je len samozrejmosťou, že tento trend sa zákonite premieta do prijímania zásadných i čiastkových zmien, no samotné zavádzanie noviniek nie vždy musí byť spojené s jednoduchou aplikáciou v praxi.

Zámerom školy je riešiť pilotné problémy výchovy a vzdelávania v rámci vyučovacieho procesu, čo bolo podnetom na prípravu takéhoto zaujímavého projektového zámeru. Problematika environmentálnej výchovy a vzdelávania nie je na školách vedená ako samostatný predmet, je súčasťou jednotlivých predmetov – biológia, geografia a pod.

Naša škola už začala podnikať postupné kroky, ktoré sa premietnu do úpravy rámcových učebných plánov v 1. a 5. ročníku základnej školy s dôrazom na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov – environmentálnej výchovy.

Tento projektový zámer bude pilotný a dôležitou súčasťou edukácie našich žiakov, aby si vážili našu prírodu, nielen v teroetickej ale aj praktickej rovine prípravou rôznych typov adaptačných opatrení na školskom pozemku, s ktorými naša škola začala už pred dvoma rokmi. Naši pedagógovia v rámci mimoškolskej činnosti postupne svojpomocne upravujú priestranstvo okolo školy a zeleň, ktorá je súčasťou školskej záhrady. Verím, že sa nám projektom podarí naplniť naše odvážne ciele.

Sprievodné aktivity:

• Organizovanie environ súťaže pod názvom – PUTOVANIE VODNEJ KVAPKY, pre žiakov 1.stupňa.

• Zorganizovanie akcie POZNAJ A CHRÁŇ PRÍRODU NÁŠHO REGIÓNU, ktorá bude zahŕňať aj dvojdňové stanovanie resp. environ-kemp v neďalekej obci Kalinov. Cieľom tejto akcie je vytvorenie stanového mestečka zameraného na environkódex v prírode. Táto akcia je pre žiakov 2.stupňa.

• Exkurzia do okolia vodnej nádrže Starina a úpravovne vody v Stakčíne, spojená s prednáškou a besedou o úprave vody na základe bio-indikátorov.

• V zimnom období organizovanie akcie LIEČIME SA BYLINKAMI, kde sa žiaci pomocou ochutnávok bylinných čajov zoznamujú s bylinkami, s ich využitím a spôsobom pestovania.

• V rámci DŇA STROMOV – 10.4. – sa žiaci zábavnou formou prostredníctvom pracovných listov na hodinách biológie a geografie spoznávajú stromy rekordérov, teda v zmysle všetko NAJ….

• Ku DŇU VODY vyhotoviť stálu environ-nástenku zameranú na kolobeh vody v prírode.

Dlhodobé akcie:

• NEVYHODÍM, VYUŽIJEM bude mať za cieľ využiť fľaše PET a vytvoriť z nich rôzne výrobky, ktoré budú následne umiestnené vo vnútri školy.

• ZBER POUŽITÝCH MATERIÁLOV – batérie a ich následná likvidácia.

Cieľove skupiny

Projektový zámer má pre všetky cieľové skupiny priamy úžitok. Všetky výstupy a výsledky projektu sú prospešné pre informovanosť a realizáciu ďalších environmentálnych aktivít.

Projekt sa primárne zameriava na deti – žiakov školy a študentov

– vypestovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu

– získať dlhodobé vedomosti o environmentalistike

– praktické znalosti realizovať v praxi

sekundárne – rodičov a záujemcov o environmentalistiku

– prostredníctvom web stránky školy získať informácie o environmentalistike

– pomáhať deťom, škole a pedagógom pri realizácii aktivít

– dobrovoľníckou činnosťou v oblasti ochrany prírody

terciárne – zamestnancov štátnej / verejnej služby

– pomoc pri riešení legislatívnych opatrení súvisiacich s projektom

– organizácia verejných kampaní, informovanosť cez médiá.

Prezentácia o projekte „Putovanie vodnej kvapky“

Prezentácia o učebných osnovách

Vedecká konferencia
Dňa 3.10.2014 sa v Košiciach konala vedecká konferencia, na ktorej boli predstavená celá koncepcia projektu, zameranie, cieľ využitie ako aj samotné učebné osnovy vyučovacieho predmetu manažment dažďových vôd. Konferencie sa zúčastnili aj naši žiaci.

Aktivity pre 1. stupeň
Aktivity pre 1.stupeň sa realizovali v areáli školy, kde boli využívané oddychové zóny náučného chodníka. Žiaci boli oboznámení so zásadami separácie odpadu a ochrany životného prostredia.

Aktivity pre 2. stupeň
V rámci projektu Putovanie vodnej kvapky boli žiaci vyšších ročníkov na exkurzii v CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach, kde im odborníci priblížili problematiku životného prostredia z pohľadu flóry a fauny nášho regiónu. Získané poznatky z vyučovacieho predmetu manažment dažďových vôd žiaci efektívne uplatnili v  iných predmetoch.

Environ-chodník
Žiaci školského klubu detí pod vedením vychovávateliek absolvovali putovanie náučným chodníkom, kde na jednotlivých stanovištiach prezentovali získané poznatky.

Environ-deň
Súčasťou projektu bola úprava a skrášľovanie exteriéru školy , výsadba ihličnatých stromčekov a okrasných drevín a jednoduché úpravy terénu. Tieto aktivity realizovali žiaci deviateho ročníka.

Environ-camp
Poznatky získané z predmetu manažment dažďových vôd si žiaci prakticky overili na pobyte v prírode v areáli obce Kalinov. Naučili sa zásady stanovania v prírode, bezpečného zaobchádzania s ohňom, vodou a faunou a flórou a celkovom ekologickým prístupom v prírode.

Environ-učebňa
V mesiacoch apríl až jún slúži environ-učebňa na rôzne vyučovacie, ale aj na voľnočasové aktivity.

Použijem, nevyhodím
Súčasťou projektu bola recyklácia odpadových surovín, kde sa žiaci naučili , že aj zo starých vecí sa dajú vyrobiť zaujímavé pomôcky a hračky.

Poznaj a chráň
V priestoroch vestibulu školy žiaci realizovali výstavku darov Zeme a naučili sa veľa o ich využití. K danej problematike boli zrealizované aj výtvarné workshopy.

Výstupy projektu

 • vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vod a ich prepojenie na zmenu klímy pre základné a stredné školy
 • publikovanie všetkých informácií pre širokú verejnosť.

Výsledky projektu:

 • Vzdelávanie a zvýšenie povedomia o prispôsobení sa klimatickej zmene.
 • Realizácia vybraných adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy.
 • Publikovanie všetkých informácií o projekte pre širokú verejnosť na internete

Širší popis výsledkov

 • vzdelávanie a zvyšovanie povedomia – žiaci a študenti zapojení do projektu
 • všetky vzdelávacie inštitúcie zapojení do projektu,
 • vyučovanie vybraných osnov,
 • prezentovanie rôznych typov adaptačných opatrení realizovaných v rámci projektu,
 • percento školského areálu, na ktorom budí opatrenia realizované.

Prezentácia výsledkov

 • zriadenie web stránky alebo podstránky projektu – publikovanie počtu unikátnych návštev stránky, kde je možné nájsť informácie o projekte
 • zvyšovanie povedomia verejnosti – prieskumy verejnej mienky, diskusné fóra, MVO zaoberajúce sa problematikou manažmentu dažďových vôd, prezentácia zástupcov odbornej verejnosti / VS pedagógovia, výskumní pracovníci a pod./, zástupcovia verejnej a štátnej správy zaoberajúci
  sa problematikou.

link na Projektovú zmluvu – http://www.zverejni.info/ZS-Komenskeho-Medzilaborce/Zmluvy/1272

Prijímateľ : ZŠ Komenského 135/6, Medzilaborce, tel.č. 057/732 1001
Výška príspevku: 39 768 €