Športový krúžok prebieha od mesiaca október do mesiaca jún, v stredu popoludní 1x do týždňa v našej telocvični. Krúžku sa zúčastňujú žiaci prvého stupňa. Športová príprava je zameraná na vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu základných pohybových zručností. Činnosť športovej prípravy podporuje morálny a emocionálny vývin a prehlbuje u detí postoj k zdravému životnému štýlu, vštepuje im zdravú súťaživosť, formuje správanie sa v kolektíve.