V tomto krúžku sa realizujú žiaci, ktorí majú kreatívny potenciál a chcú zmysluplne využívať svoj voľný čas. Mediálny krúžok umožňuje žiakom získať kompetencie, ktoré sú z pohľadu dnešnej doby kľúčové. Máme na mysli najmä osobnostný rozvoj a sebaprezentáciu. Vedieť vystupovať na verejnosti, prejaviť  svoj talent a snaženie, dôstojne reprezentovať seba i svoju školu – to je cieľom mediálneho krúžku. Žiaci sa môžu prihlásiť do dvoch sekcií:

  1. Školský časopis Komenského kamarát, ktorý vychádza už 25 rokov s periodicitou dvakrát ročne.  Mapuje život školy, prináša zaujímavé články, nápady, krížovky a vtipy zo žiackeho prostredia. Každé číslo je obohatené o vlastnú tvorbu žiakov /literárnu a výtvarnú/. Redakčná rada zostavená zo žiakov tvorí časopis po obsahovej, jazykovej a grafickej stránke, zabezpečuje jeho tlač a distribúciu do jednotlivých tried.
  • Školské divadlo AMOS – v súčasnosti tvoria divadelnú družinu žiaci 8. ročníka, ale prihlásiť sa môžu aj talentovaní žiaci z iných tried. Našim cieľom je nacvičiť dve divadelné predstavenia ročne. Prvé predstavenie má vždy premiéru na vianočnej akadémii (odohrané predstavenia –  Nebeská reklamná agentúra, Vianočný zázrak pána Pleša, Anjeli a čerti). Druhé predstavenie sa hrá pri príležitosti Dňa otvorených dverí pre predškolákov, ich rodičov a učiteľky materskej školy. Väčšinou ide o dramatizácie obľúbených rozprávok (Červená čiapočka, Popoluška, Šípková Ruženka).

 Okrem spomínaných aktivít sa žiaci z mediálneho krúžku radi zapájajú do mnohých školských podujatí, moderujú kultúrne programy a organizačne zabezpečujú rôzne školské súťaže, napríklad Milujeme Komeňak, milujeme Slovensko, Hovorme o jedle, Komeňak má talent, Pasovačka prvákov a iné.