Kontakt

Vedúca školskej jedálne: Svätoslava Šmigová

Tel. číslo: 0902969323

E-mail: sveta.smigova@gmail.com

Výška stravného

4,00€ / mesiac (réžia)

Stravné je možné uhradiť bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom na účet číslo : SK 12 0900 0000 0004 6229 8198 , variabilný symbol : mesiac, rok , napríklad 012013. Stravné je nutné uhradiť do 15. dňa v mesiaci. Stravník sa môže z obeda odhlásiť alebo prihlásiť do 8.00 hod. pracovného dňa osobne alebo 0902 969 323.
Kancelária vedúcej ŠJ sa nachádza na chodbe pri šatniach, 2. dvere vpravo, vchodové dvere do šatní.

Jedálniček