Nové tisícročie prinieslo veľa zmien.

Prioritou sa stalo vyučovanie cudzích jazykov, v rámci projektu Jazykové laboratóriá bola zriadená jazyková učebňa s audiovizuálnou technikou. Škola sa zapojila aj do projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, ktorý bol zameraný na inováciu školskej knižnice ako informačného, komunikačného, kultúrneho a mediálneho centra modernej školy.

Prestížnou záležitosťou školy stal kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy pre žiakov 8. a 9. ročníka. 1. apríla 2002 škola dostala štatút právnej subjektivity. V školskom roku 2003/2004 sa riaditeľom školy opäť stal Mgr. Milan Bajaj. V tejto funkcii zotrval dve funkčné obdobia. V jubilejnom 50. roku školy sa po prvýkrát na čele školy ocitla žena – PaedDr. Emília Kocanová.

Škola neustále napredovala a napreduje v školskej i mimoškolskej činnosti. Môžeme sa pochváliť početnými umiestneniami v obvodných a krajských kolách súťaží a olympiád.

Škola sa zapája do mnohých vedomostných a záujmovo-umeleckých súťaží:

  • Európa v škole
  • Hviezdoslavov Kubín
  • pytagoriáda
  • jazykové olympiády
  • matematická a fyzikálna olympiáda
  • biblická olympiáda
  • Makovická struna
  • prednes poézie a prózy v rusínskom jazyku

Vo voľnom čase žiaci navštevujú rôzne krúžky, ktoré pracujú na škole pod odborným vedením učiteľov. K úspešnému priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu slúži spoločenská miestnosť. Konajú sa tu rôzne akcie a súťaže: karneval, vianočné pastorále, Mikuláš, Milionár, environmentálne súťaže, spoločenské tance atď.

Spolupracujeme s mestom Medzilaborce, s CVČ, s MMUAW v Medzilaborciach, s materskými, základnými a strednými školami v našom okrese a s množstvom ďalších verejných organizácií.

V tejto škole je ukrytých toľko životných príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok, že si to ani nedokážeme predstaviť. Toľko detského smiechu, veselého džavotu v triedach a chodbách tejto budovy! Toľko vypísanej kriedy, atramentu a pier, dychtivé tváre detí, ktoré chcú vedieť viac, ale i slzičky sklamania zo zlej známky… a nad tým všetkým kraľuje učiteľ a školský zvonec.

Zostal tu kus z Vášho, nášho života. Veríme, že si každý žiak, každý učiteľ a zamestnanec školy odtiaľto odniesol veľa dobrého, užitočného a hlavne veľa spomienok.