Základným pilierom pri učení sa cudzieho jazyka je podpora radosti žiakov z učenia sa, využívanie vysokej miery zvedavosti a ich túžby po poznaní a objavovaní čara cudzieho jazyka. Záujmový útvar „Zábavná angličtina“ je zameraný na komunikáciu v anglickom jazyku, objavovanie nových komunikačných zručností a dodržiavanie správnej výslovnosti, upevňovanie gramatických štruktúr, kooperácia v skupinách, dialogizácia, simulácia a spoznávanie anglicky hovoriacich krajín. Dôležitým prvkom každej vyučovacej hodiny je taktiež opakovanie predchádzajúceho učiva prostredníctvom rôznorodých aktivít. Cieľom je používať čo najrozmanitejšie edukačné metódy, digitálne technológie, personalizovaný prístup a mastery learning v edukácii.