Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy).

Inkluzívny tím je veľkým prínosom pre rozvoj inkluzívnej kultúry v školskom prostredí vďaka tímovej spolupráci a rozmanitosti odborných postupov, ktoré prináša. Predstavuje model inkluzívne pracujúceho tímu spolupracujúcich odborníkov s cieľom zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie.

Všetci členovia podporného tímu pracujú na tom, aby bola všetkým deťom/žiakom poskytovaná rovnaká starostlivosť, a aby boli vytvorené najlepšie možné podmienky na inkluzívne vzdelávanie, ktoré má nezastupiteľné miesto na našej škole.

 Inkluzívny tím našej školy má jasnu a inšpiratívnu predstavu o tom, akým cieľom chceme prispieť k inklúzii v našej škole. Je to spoločný cieľ, ktorý všetci spoločne a ktorý nás motivuje k spoločnému úsiliu.

„ Našou víziou je vytvoriť školu, kde každý žiak, bez ohľadu na svoje individuálne potreby, je plne integrovaný do všetkých aspektov vzdelávacieho procesu. Chceme vytvoriť prostredie, kde sa každý žiak cíti vítaný, rešpektovaný, akceptovaný a podporovaný vo svojom jedinečnom vzdelávacom procese. Budeme pracovať na tom, aby sme vytvorili inkluzívnu kultúru, ktorá podporuje empatiu spoluprácu medzi všetkými členmi školskej komunity.

Chceme, aby naša škola bola miestom, kde sa každý žiak môže rozvíjať, učiť sa a rásť na plný potenciál.“