Naša škola ponúka širokú paletu záujmových útvarov pre žiakov. Škola sa takýmto spôsobom spolupodieľa na rozširovaní mimoškolského vzdelávania a inovuje krúžky, ktoré nenásilnou hravou formou prehlbujú vedomosti a znalosti našich žiakov. Svojej obľube sa teší aj rozhlasový krúžok.

Školský rozhlas predovšetkým predstavuje zaujímavú možnosť spolupráce učiteľa so žiakmi. Jeho zameraním je získať rečovo zdatných žiakov na vedenie školských relácií, formovanie plynulého ústneho prejavu a začiatky s moderátorskými  praktikami, ktoré neskôr využijú títo žiaci v uvádzaní rôznych rozhlasových relácií, besied, karnevalu, spoločenských a kultúrnych podujatí a vedomostných súťaží.